Privacy Verklaring 
MORRIS - COFFEE & CRAFTS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt 
gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
MORRIS - COFFEE & CRAFTS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn 
beschreven in deze privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als MORRIS - COFFEE & CRAFTS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
MORRIS - COFFEE & CRAFTS - Kortrijksestraat 473, 8020 Oostkamp - 
info@morriscoffeeandcrafts.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? 
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen 
of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? 
Uw persoonsgegevens worden door MORRIS - COFFEE & CRAFTS verwerkt ten behoeve van 
de volgende doeleinden en rechtsgronden :
Administratie en dienstverlening aan klanten (uitvoering overeenkomst)
Het versturen van informatie over onze activiteiten, veranderend aanbod, nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
(gerechtvaardigd belang)
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, 
heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen 
(o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). 
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om klant te kunnen worden of 
te kunnen deelnemen aan activiteiten.
Met uitzondering van :
Beeldmateriaal (voor public relations)
Contactgegevens (voor direct marketing) …

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, 
en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verspreiden van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verstrekking aan derden – ontvangers wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor 
commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming 
ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan 
partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn 
MORRIS - COFFEE & CRAFTS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). 
Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, 
gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’. 
Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling 
wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te 
bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van 
bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens 
van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden 
(via uitschrijfmogelijkheden in e-mails) Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 
een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 
U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website
www.morriscoffeeandcrafts.be

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
MORRIS - COFFEE & CRAFTS kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Morris - Coffee & crafts